Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In dit artikel zullen een aantal begrippen worden toegelicht die in dit document regelmatig terugkeren.

NOVA Interior + Exterior
De onderneming met handelsnaam NOVA Interior + Exterior (hierna NOVA) welke onderdeel is van de Totaaltegel Groep en waarvan het productaanbod wordt gepresenteerd in de showroom van Totaaltegel Moergestel.

Website
De website van NOVA en alle onderliggende pagina’s. Hieronder worden geen websites en/of webpagina’s verstaan waar vanuit de website van Nova naar wordt verwezen en/of gelinkt die niet direct of indirect onderdeel uitmaken van de NOVA-website.

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met NOVA.

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met NOVA.

Overeenkomst
De Overeenkomst voor de verkoop van producten of uitvoering van diensten (zoals legwerkzaamheden, montage werkzaamheden) die tussen de Klant en Nova tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand
Een Overeenkomst voor de verkoop van producten of diensten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend wordt gebruikgemaakt van techniek voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand
De communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand; zoals via internet, per telefoon, etc.

Koop op afstand
Een Overeenkomst op afstand (via internet, via een postorderbedrijf, via de telefoon, een bestelbon uit de krant of tijdschrift of per fax) die is gesloten tussen NOVA en een Consument.

Product(en)
Het artikel dat of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen Nova en de Klant binnen een overeengekomen termijn aan de Klant word geleverd. Dit betreft tegels en keramisch/natuursteen maatwerk in de breedste zin van het woord. Onder keramisch/natuursteen maatwerk verstaan we; buitenkeukens, slabs, wastafels en zwembaden.

Maatwerk
Producten die door NOVA specifiek voor de klant worden ingekocht en producten die door Nova op maat worden gezaagd/ geproduceerd voor de klant. Retourneren van deze producten is niet mogelijk.

Dag
Kalenderdag.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam
NOVA Interior + Exterior
Onderdeel van Totaaltegel Hegelsom BV, h.o.d.n. Totaaltegel

Hoofdkantoor / Expeditie / Showroom
NOVA Interior + Exterior
Stationsstraat 162
5963 AC Hegelsom

Vestigingen / Showrooms
Totaaltegel Moergestel
De Sonman 35
5066 GJ Moergestel

Telefoonnummer
(+31) (0)77 206 1401

KvK-nummer
74826565

BTW-nummer
NL860041220B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van NOVA en op iedere Overeenkomst tussen NOVA en de Klant, inclusief de uitvoering van de Overeenkomst. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van NOVA en worden in de showroom ter inzage beschikbaar gesteld.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website worden getoond en het betreffende product door de leverancier kan worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt met producten enkel de tegels op de afbeeldingen bedoeld (dus niet baden, wastafels, kranen, etc.); ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen, (technische) tekeningen en getoonde en verstrekte monsters zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. NOVA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen hierin.

In geval van zaagwerkzaamheden is de Klant zelf verantwoordelijk voor het opmeten en opgeven van juiste maatvoeringen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. NOVA is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het opgeven van onjuiste maatvoeringen en/of fouten bij opmeten, tenzij het maatwerk is uitgevoerd door een door NOVA ingeschakelde deskundige.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW (en gelden in Euro’s), exclusief de wettelijke verwijderingsbijdragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

Elke offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende de genoemde offertetermijn . Staat er geen termijn vermeld, dan is de offerte 30 dagen geldig.

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. NOVA staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 5: Kwaliteit

NOVA werkt met de kwaliteitsklassen A-kwaliteit en handelskwaliteit. De klant wordt voorafgaand aan de aankoop geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende kwaliteitsklasse. Op www.nova.nl kunnen deze voorwaarden geraadpleegd worden.

Monsterstukken en getoonde producten in de showroom van natuursteen en keramiek geven een indicatie van de kleur en het oppervlak van het product. Bij natuursteen kan iedere tegel anders zijn, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. NOVA is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van monsters / producten in de showroom ten opzichte van de aangekochte producten.

Bij natuursteen kunnen zich verschillen in maat voordoen. Natuursteen kent daarom ook een tolerantie +/- 2mm zowel in de lengte als in de breedte. De tolerantie in dikte bij gezaagde tegels die niet dikker zijn dan 15mm bedraagt +/- 1,5mm. Bij natuursteen tegels met een dikte van 15 tot 30mm is de tolerantie +/- 3mm. Gekalibreerde tegels van kwartsiet en leisteen kent een tolerantie van +/- 2mm in de dikte van de steen.

Op zwembadrandtegels op maat zijn de volgende maattoleranties van toepassing. Een tolerantie van 1 mm plus en 1 mm min op de maat vanaf de achterkant van de tegel tot aan de voorkant van de neus. Een tolerantie van 1 mm plus en 1 mm min op de maat vanaf de bovenkant van de tegel tot aan de onderkant van de neus. Het facet wordt gespoten in een kleur die de kleur van de tegel benadert. Op de houdbaarheid van de kleur op het facet geven we 1 jaar garantie bij normaal gebruik.

Artikel 6: Overeenkomst

Een Overeenkomst op afstand komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van Techniek voor communicatie op afstand en NOVA per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden.

Een Overeenkomst in de showroom komt tot stand wanneer de Klant een handtekening heeft gezet onder de offerte en/of orderbevestiging, waarmee wordt bevestigd dat de Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar zijn gesteld en waarmee de inhoud van de Algemene Voorwaarden wordt geaccepteerd. Wanneer op verzoek van de Klant door NOVA een offerte is verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Klant per e-mail een offerte heeft ontvangen en deze offerte voor akkoord per e-mail aan NOVA heeft bevestigd.

De inhoud van dit artikel is ook van toepassing op bestellingen en/of offertes die betrekking hebben op speciaal voor de Klant te bestellen en/of op maat te maken producten.

LET OP: voor een Overeenkomst in de showroom gelden niet dezelfde regels met betrekking tot herroepingsrecht, annuleringen en retourneringen. Meer informatie over herroepingsrecht, annuleringen en retourneringen is te vinden in Artikel 10, 11 en 12 van dit document.

Artikel 7: Levering en Levertijd

NOVA komt met de klant vooraf overeen of de order geleverd wordt op een door de Klant aangegeven afleveradres óf dat deze wordt afgehaald op een afhaalpunt van NOVA.

NOVA is gerechtigd om de goederen door middel van deelleveranties te leveren, welke afzonderlijk naar rato worden gefactureerd.

Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van NOVA en wanneer er aan de overeengekomen aanbetaling is voldaan.

Wanneer NOVA zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs kan worden geacht dat de opmeting of controle heeft plaatsgevonden.

Hoewel NOVA zich te allen tijde zal inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, gelden op de website of in de order genoemde levertermijnen in geen geval als definitieve termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. NOVA is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. NOVA is daarbij eveneens niet aansprakelijk voor gevolgschades en kosten die voortkomen uit eventuele vertragingen die ontstaan uit een vertraagde levering, vertraging bij een transporteur in opdracht van NOVA of het indienen van een retourverzoek.

Wanneer een op de website of in de order aangegeven levertijd met meer dan 6 weken wordt overschreden, heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren door middel van een aangetekend schrijven. De Klant dient NOVA wel in de gelegenheid te stellen om de betreffende bestelling binnen 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven alsnog te leveren.

Bovengenoemde geldt niet bij orders die speciaal voor de klant zijn ingekocht of geproduceerd (maatwerk).

De Klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf af te halen in het magazijn van NOVA (locatie Hegelsom; Stationsstraat 162 Hegelsom) of de bestelde producten door een door NOVA in te schakelen transporteur te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres.

NOVA bezorgt uw bestelling tegen transportkosten. De hoogte van deze kosten wordt berekend aan de hand van het aantal tegels/producten/dikte van de tegels/locatie. Wanneer NOVA producten in opdracht van de klant dient te leveren, worden deze kosten apart berekend in de offerte.

Er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn die tekent voor ontvangst van de producten. Wanneer de Klant op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip niet aanwezig is op het overeengekomen afleveradres, zal het aangekochte product of zullen de aangekochte producten op een later moment opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten gerekend. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de bestelde producten.

Wanneer de Klant weigert mee te werken aan een levering op een normale werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur, zal NOVA de Klant een schriftelijke aanmaning toezenden. Wanneer de Klant binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet aan de levering heeft meegewerkt, heeft NOVA het recht de Overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De Klant is dan een schadevergoeding aan NOVA verschuldigd ter waarde van 50% van het bedrag van de totale koopsom van de betreffende levering, waarbij de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de Overeenkomst opgeteld zal worden.

NOVA maakt gebruik van diverse transportbedrijven, waarbij de service van NOVA zich beperkt tot de diensten die deze transportbedrijven aanbieden. Wanneer bij aflevering door de Klant om assistentie wordt gevraagd welke verder gaat dan waartoe de transporteur is verplicht - en de transporteur deze assistentie verleent - is NOVA niet langer verantwoordelijk voor eventuele gebreken en (gevolg-)schades. In dit geval rust de verantwoordelijkheid voor gebreken, schades en/of gevolgschades volledig op de Klant.

Levering vindt plaats op een pallet/pallets. Onze producten worden standaard geleverd met een vrachtwagen combinatie van 17 meter. Er wordt, mits de weg verhard is, met een pompwagen gelost naast/achter de vrachtwagen. De Klant dient kenbaar te maken wanneer levering hierdoor niet mogelijk is. In overleg wordt dan een ander losadres bepaald of een andere manier van leveren gekozen. Wanneer er ter plaatse blijkt dat de weg niet verhard is en reguliere levering niet mogelijk is, dan wordt de order opnieuw aangeboden en zijn extra kosten voor rekening van de Klant.

Bevindt het afleveradres zich in een van de volgende locaties/situaties, dan kunnen er andere transporttarieven gelden: Zandwegen, Alle binnensteden, Milieuzones, De Waddeneilanden, Amsterdam binnen de ring van de A10/A5. Wanneer eerdergenoemde niet kenbaar is gemaakt, worden eventuele extra kosten in rekening gebracht bij de Klant.

De Klant zelf zal dienen te zorgen voor het afvoeren van alle verpakkingsmaterialen, inclusief de pallet. Het verplaatsen van het afgeleverde product of producten naar de gewenste ruimte - inclusief eventueel verticaal transport, zowel binnenshuis als buitenshuis - zal door de Klant zelf dienen te worden verzorgd.

Artikel 8: (Aan)betalingen

Particuliere klanten
Facturen voor particuliere klanten van Nova dienen volledig voor levering voldaan te zijn (tenzij sprake is van legwerkzaamheden). Dit kan contant of per pin in een van onze showrooms of per bank.

De Klant is verplicht aan een aanbetaling te voldoen bij bestelling van de goederen. Dit bedrag is een door Nova en de Klant overeengekomen percentage van het totale factuurbedrag. De betaaltermijn is afhankelijk van de producten die worden afgenomen:

Voorbereiding ondervloer
Je ontvangt dan één factuur met het volledige orderbedrag. Deze dient vóór de vervaldatum van de factuur betaald te zijn of betaald te worden bij het afhalen.

Heeft de Klant enkel terrastegels of enkel verwerkingsmaterialen/onderhoudsmiddelen besteld?
De Klant ontvangt dan één factuur met het volledige orderbedrag. Deze dient vóór de vervaldatum van de factuur betaald te zijn of betaald te worden bij het afhalen.

Heeft de Klant enkel binnentegels of binnentegels en verwerkingsmateriaal/onderhoudsmiddelen besteld?
De Klant ontvangt dan twee facturen: een voor de aanbetaling 30% (factuur 1) en een voor het resterende bedrag (factuur 2). Factuur 1 dient binnen 7 dagen na de orderdatum betaald te zijn. Factuur 2 dient vóór de vervaldatum van de factuur betaald te zijn of betaald te worden bij het afhalen.

Heeft de Klant maatwerk afbouw producten besteld?
De Klant ontvang dan één factuur met het volledige orderbedrag. Deze dient zo snel mogelijk betaald te worden, wij starten namelijk pas met de productie wanneer de betaling binnen is.

Heeft de Klant binnentegels, legwerk en verwerkingsmateriaal/onderhoudsproducten besteld?
De Klant ontvangt dan drie facturen: een aanbetalingsfactuur van 20% (factuur 1), een factuur met 75% van de totale order (factuur 2) en een restfactuur van 5% (factuur 3). Factuur 1 dient binnen 7 dagen na de orderdatum betaald te zijn. Factuur 2 dient vóór de vervaldatum van de factuur betaald te zijn en factuur 3 dient binnen 14 dagen na oplevering betaald te zijn.

Zakelijke klanten
Zakelijke klanten dienen de eerste drie facturen vooraf te voldoen, daarna kan een order op rekening geplaatst worden. De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Wanneer zakelijke klanten herhaaldelijk niet tijdig betalen voor openstaande facturen dan dient er weer vooraf betaald te worden.

In sommige gevallen kan NOVA vragen om een aanbetaling, bijvoorbeeld als er sprake is van grote projecten en hoge inkoopkosten. Deze bedragen zijn in overleg overeengekomen met de Klant.

Artikel 9: Betalingswijze

NOVA aanvaardt de volgende betaalwijzen:

 • IDEAL
 • Overboeking
 • PIN (enkel in onze showroom)
 • Contant (enkel in onze showroom) Let op: Met biljetten van €200 en €500 kunt u niet bij ons betalen.

Bestellingen kunnen niet contant of per pin betaald worden bij levering/bij onze chauffeurs.

Tenzij met betrekking tot de betaling een andere afspraak is gemaakt, dient de Klant de factuur binnen de gestelde termijn te betalen.

Voor zakelijke klanten geldt een vervaltermijn voor facturen van 30 dagen. In sommige gevallen kan NOVA vragen om een aanbetaling, bijvoorbeeld als er sprake is van grote projecten en hoge inkoopkosten. Deze bedragen zijn in overleg overeengekomen met de Klant.

Voor particuliere klanten geldt dat de factuur voor levering voldaan dient te zijn. Wanneer NOVA de betaling niet tijdig ontvangt, zijn wij genoodzaakt om de levering te verplaatsen, eventuele extra gemaakte kosten kunnen worden doorbelast, hierover zullen wij de Klant dan op de hoogte stellen.

Korting en/of schuldvergelijk is niet toegestaan.

Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. In dit geval kan NOVA een rentepercentage van 4,5% per maand aan de Klant in rekening brengen, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

Iedere betaling van de Klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door NOVA gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Indien de Klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft NOVA door het enkel plaatsvinden van een van bovenvermelde omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel 10: Klachten

De Klant dient het product of de producten binnen 24 uur na levering te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde overeenstemt met de factuur en/of orderbevestiging.

Eventuele klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging, dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk aan NOVA te worden gemeld, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn beschreven. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

De klacht dient als volgt te worden ingediend:

 • Schriftelijk aan NOVA
 • Onder vermelding van NAW gegevens van de klant
 • Onder vermelding van het betreffende ordernummer
 • Voorzien van duidelijke foto’s

Ingediende klachten worden door NOVA binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door NOVA binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wanneer de klacht door NOVA is beoordeeld en gegrond bevonden, is NOVA enkel verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de Klant daarnaast recht heeft op welke andere vergoeding dan ook. De betalingsverplichting van de Klant wordt door de reclamering enkel uitgesteld, de Klant wordt niet van zijn betalingsverplichting ontslagen.

Artikel 11: Herroepingsrecht & Retourneren

Koop in de winkel
Het herroepingsrecht geldt niet voor onderstaande product categorieën:

 • Alle producten die door NOVA speciaal voor de Klant worden ingekocht; (Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
 • Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen waarvan de verpakking is geopend.
 • Producten die reeds geplaatst zijn geweest en daarvan sporen bevatten.
 • Producten die (ernstig) beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
 • Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
 • Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
 • Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt. (o.a. vensterbanken, raamdorpels, zwembadranden, bladen, tegels, etc.)
 • Minder dan 3 pakken tegels van dezelfde tegel (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk);
 • Samples;
 • Showroommodellen;
 • Restpartijen.

Bestelde producten en/of zaagwerk vallen onder maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om goederen die reeds besteld zijn of goederen die al geleverd zijn, te retourneren. Op niet juist uitgevoerde producties is dit niet van toepassing. Op dat moment kun je bij NOVA schriftelijk reclameren. Zie artikel 9: Klachten voor verdere informatie.

Indien de Klant een deel van de bestelling of de volledige bestelling retourneert, dan wordt alleen het aankoopbedrag teruggestort.

Koop op afstand
In geval van een Koop op afstand heeft de Klant maximaal 14 dagen de mogelijkheid om deze zonder opgaaf van reden te ontbinden. De Klant heeft daarna nog eens 14 dagen de tijd om de producten te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product of de producten. Tijdens deze termijn dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het product of de producten en de bijbehorende verpakking(en), waarbij de Klant het product of de producten alleen uitpakt voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of deze zullen worden geaccepteerd. Het herroepingsrecht geldt alleen wanneer er sprake is van een Koop op afstand.

Wanneer de Klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient de Klant contact op te nemen met NOVA voor de retourprocedure.

NOVA is slechts gehouden om geretourneerde producten te accepteren indien de producten:

 • binnen 28 dagen en op het juiste adres retour zijn ontvangen;
 • in de originele, schone en onbeschadigde verpakking(en) zitten;
 • online of telefonisch zijn besteld (via Koop op afstand);
 • niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn geweest;
 • compleet zijn met losse accessoires;
 • tijdens het retourtransport onbeschadigd zijn gebleven.
 • bestaan uit 3 of meer pakken tegels.

Bij onderstaande artikelen is retourneren niet mogelijk:

 • Alle producten die door NOVA speciaal voor de Klant worden ingekocht; (Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
 • Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen waarvan de verpakking is geopend.
 • Producten die reeds geplaatst zijn geweest en daarvan sporen bevatten.
 • Producten die (ernstig) beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
 • Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
 • Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
 • - Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt. (o.a. vensterbanken, raamdorpels, zwembadranden, bladen,tegels, etc.)
 • Minder dan 3 pakken tegels van dezelfde tegel;
 • Samples;
 • Showroommodellen;
 • Restpartijen.

Indien de Klant de volledige bestelling retourneert, dan worden het aankoopbedrag én de eventueel betaalde bezorgkosten teruggestort. Stuurt de Klant slechts een deel van de bestelling terug, dan wordt alleen het aankoopbedrag terugbetaald. De eventuele bezorgkosten zijn voor rekening van de Klant.

Voor alle retourneringen geldt onderstaande:

Retourzendingen worden gecontroleerd op de compleetheid en onbeschadigde staat van het product of de producten, eventueel bijgeleverde onderdelen en de verpakking. Aan de hand van deze controle zal NOVA een definitieve beslissing kunnen nemen met betrekking tot het wel of niet accepteren van een retournering.

Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant. NOVA verrekent de kosten voor de retourzending met het aankoopbedrag. De retourkosten zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling. Vanwege het gewicht en gevoeligheid van de producten, werkt NOVA enkel met pallettransport. Informeer vooraf naar de retourkosten.

Wanneer de Klant een product of producten wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit document beschreven gebreken of tekortkomingen en NOVA toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retournering overgaat, heeft NOVA het recht administratiekosten in rekening te brengen ter waarde van 15% van de totale waarde van de te retourneren producten, met een minimum van € 25,-.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de Klant dit met NOVA is overeengekomen voordat het product of de producten aan NOVA retour worden aangeboden.

Het is niet mogelijk een product te retourneren wanneer het speciaal voor de Klant is besteld, geproduceerd en/of aangepast; dit is zowel van toepassing op tegels als op alle overige producten. Daarnaast vormen aanvaardbare of redelijke afwijkingen met betrekking tot onder andere kleur, slijtvastheid, structuur en verwering geen gegronde reden tot retournering. Zie artikel 17 en 18 van dit document.

Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de Klant. Wanneer de Klant al een bedrag heeft betaald, bijvoorbeeld door middel van een aanbetaling, zal NOVA het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen na retourontvangst van het product of de producten aan de Klant terugbetalen.

Alleen wanneer het retourverzoek is geaccepteerd en het product of de producten onbeschadigd zijn en zonder problemen als nieuw kunnen worden verkocht, zal NOVA het volledige bedrag terugbetalen. Ontbrekende onderdelen en schade aan producten en/of verpakkingen zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag.

Wanneer de Klant heeft gekozen voor een betaling via AfterPay, zal de Klant het aankoopbedrag niet direct van NOVA terug ontvangen; het aankoopbedrag zal in dit geval door NOVA bij AfterPay worden geannuleerd of door AfterPay worden teruggestort.

Artikel 12: Annuleren

Koop in de winkel
Wanneer de Klant een Overeenkomst in de winkel/showroom heeft gesloten en deze wenst te wijzigen of annuleren, is dit alleen mogelijk 3 werkdagen voorafgaand aan de levering. In dit geval dient de Klant NOVA per e-mail op de hoogte te stellen van de beoogde wijziging(en) c.q. annulering(en). NOVA heeft in dit geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen tot een maximum van 40% van de totale waarde van de overeenkomst.

Koop op afstand
Indien er sprake is van een Koop op afstand en de Klant deze wenst te wijzigen of annuleren, dient de Klant NOVA hiervan per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling en voordat de bestelling aan de Klant is geleverd. Na deze termijn kan een Overeenkomst op afstand niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

Wanneer de Klant kiest voor een betaling via AfterPay, voert AfterPay een gegevenscontrole uit om te verifiëren of de Klant is geautoriseerd voor deze betaalmethode. Let op: om veiligheidsredenen controleert AfterPay de bestelling zorgvuldig. Hierdoor zal de bestelling maximaal 24 uur later worden verzonden.

Wanneer de Klant een Overeenkomst op afstand heeft gesloten en deze wil wijzigen of annuleren, dient de Klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan NOVA kenbaar te maken en dit per e-mail te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

LET OP: Bij op maat bestelde of geproduceerde producten is annulering niet mogelijk.

Artikel 13: Garantie

Op de door NOVA geleverde producten wordt, afhankelijk van het product, een garantie gegeven van 2 tot 5 jaar op fabricage-, materiaal- en constructiegebreken die ontstaan bij juiste en zorgvuldige omgang met het product en bijbehorende onderdelen. Wanneer door leveranciers of fabrikanten van de door NOVA geleverde producten een kortere garantietermijn wordt gebruikt, geldt de betreffende kortere termijn als garantietermijn voor de Klant.

De Klant zal in geen geval een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan door onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de Klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie. De verplichtingen die uit garantie voortvloeien, zullen nooit verder gaan dan waaraan de leverancier of fabrikant zich aan de hand van toepassing zijnde garantievoorwaarden zal dienen te houden.

Op alle goederen van de Klant welke de leverancier onder zich heeft, heeft de leverancier het recht van terughouding, zolang de Klant niet aan al haar verplichtingen jegens NOVA heeft voldaan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien het door NOVA geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid richting de Klant beperkt tot wat in deze voorwaarden is bepaald; waarbij de verplichting tot een eventuele schadevergoeding te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van tweemaal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

NOVA is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek).

Ook is NOVA niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde product is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. NOVA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:

 • Verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud e.d.
 • Het niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of materialen
 • Werking van de ondergrond of gebreken daarin
 • Verontreiniging of andere gebreken in of aan de wederpartij ter beschikking gestelde materialen

NOVA is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de Klant of derden, buiten NOVA om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verrichten. Evenmin aanvaardt NOVA aansprakelijkheid in geval zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht van een door de Klant of diens opdrachtgever aangestelde deskundige geschieden.

Indien en voor zover er voor rekening van NOVA herstelwerkzaamheden dienen te worden verricht (bijv. ten gevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is – zulks ter beoordeling van de NOVA – dat degene waar deze werkzaamheden moeten worden verricht, vanwege de met de uitvoering van deze werkzaamheden gepaard gaande overlast, tijdelijk elders wordt ondergebracht, zullen de kosten voor dit tijdelijke verblijf elders voor NOVA ten hoogste €100,- per dag bedragen met een maximum van €5.000,-.

Indien en voor zover er voor rekening van NOVA herstelwerkzaamheden dienen te worden verricht (bijv. ten gevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is dat het bedrijf, waar deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk tijdelijk zal moeten sluiten – zulks in verband met de met de uitvoering der werkzaamheden gepaard gaande overlast voor publiek en/of medewerkers van dit bedrijf – zullen de kosten van een dergelijke sluiting voor NOVA ten hoogste €500,- per dag bedragen met een maximum van €5.000,-.

Artikel 15: Overmacht

NOVA is niet gebonden tot het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden wanneer NOVA bij het nakomen van deze verplichtingen wordt gehinderd.

Hiervan is sprake bij omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld van NOVA en omstandigheden die niet naar aanleiding van de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van NOVA komen of zouden dienen te komen; hieronder worden ook alle van buiten komende oorzaken begrepen waarop NOVA geen invloed heeft - voorzien, onvoorzien of onvoorzienbaar. Werkstakingen in het bedrijf van NOVA en tekortkomingen van derden, waaronder toeleveranciers, zijn hieronder inbegrepen.

NOVA heeft ook recht op een beroep op overmacht zoals in dit artikel beschreven, wanneer die overmacht ontstaat nadat NOVA haar verplichtingen had moeten nakomen. Wanneer de overmacht langer dan twee maanden blijft bestaan, hebben beide partijen het recht op het inroepen van ontbinding van de Overeenkomst.

NOVA is in geen geval aansprakelijk voor schades of gebreken, van welke aard of omvang dan ook, die voortkomen uit overmacht, zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen - ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren – dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van NOVA, tenzij de betreffende kantonrechter bevoegd is. Het staat NOVA evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.

Op elke Overeenkomst tussen NOVA en de Klant is bij uitsluiting van elk ander recht alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van arbitrage zal uitsluitend gezamenlijk aangestelde onafhankelijke expertise door NOVA worden erkend.

Artikel 17: Verwerkingsvoorschriften

Voor het verwerken van de tegels dient de Klant de partij altijd vooraf te keuren.

Tegels uit diverse kisten of pallets dienen altijd gemengd verwerkt te worden. Omdat (natuursteen) tegels een afwijking in kleur kunnen hebben, is het noodzakelijk de tegels te mengen voor een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen. Met het goed en nauwkeurig verdelen krijgt de Klant het beste resultaat. Eventuele klachten door niet goed mengen worden door NOVA niet in behandeling genomen.

Breuk bij tegels is in een aantal gevallen onvermijdelijk. In navolging van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen is een klein breukpercentage aanvaardbaar, bij bestelling wordt de Klant geacht minimaal 3% breukverlies te aanvaarden met een minimum van 1 verpakking.

De voegbreedte voor binnen is bij strak gezaagde natuursteen 5 mm minimaal en bij getrommelde/grof bewerkte natuursteen minimaal 8-10 mm. Bij keramische tegels is een voegbreedte in overleg met de tegelzetter. Bij terrastegels geldt voor keramische terrastegels een minimale breedte van 5 mm en voor natuursteen terrastegels een minimale breedte van 8 mm.

Bij terrassen, vloeren en wanden dient men rekening te houden met dilatatievoegen. Dit wordt door de aannemer/verwerkt ter plaatse in overleg met de klant bepaald.

Artikel 18: Legvoorwaarden

Indien sprake is van leg- en/of plaatsingswerkzaamheden die uitgevoerde worden onder begeleiding van NOVA, gelden een aantal voorwaarden:

Controle van de levering
Wanneer de Klant de leg- en/of plaatsingsdatum wil wijzigen, dient dit minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk gemeld te worden bij NOVA.

De producten dienen direct na levering door de Klant gecontroleerd te worden op kleur, maat en eventuele gebreken. Meer informatie over herroepingsrecht, annuleringen en retourneringen is te vinden in Artikel 10, 11 en 12 van dit document.

Legvoorwaarden
Tegels dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de legwerkzaamheden binnen te staan om te acclimatiseren. De klant is hiervoor verantwoordelijk, mits anders overeengekomen en vermeld in de offerte.

Tegels dienen door de Klant (mits specifiek anders overeengekomen) op de woonlaag te worden neergezet waar de legwerkzaamheden plaatsvinden. Nova geeft met kruizen op de plattegrond aan waar de tegels mogen staan. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de tegels gemixt vanuit de pallet/krat schuin tegen de muur gezet te worden (glad tegen glad/ruw tegen ruw). Zitten de tegels in een doos? Dan mag de doos schuin tegen de muur geplaatst worden.

BELANGRIJK: tegels of dozen mogen niet plat op elkaar gestapeld worden omdat ze door het gewicht kunnen breken.

Voorbereiding ondervloer
Voor het verlijmen van tegels is het belangrijk dat de klant zorgt voor een vlakke en schone ondergrond zoals beschreven in Protocol ondergrond (18.1). Zodoende kunnen de tegelzetters efficiënt aan het werk.

De dekvloer en ruimte dient de Klant leeg, schoon, vlak en droog op te leveren en oude plinten dient de Klant te verwijderen voordat Nova start met leggen.

De cementdekvloer moet minimaal 28 dagen oud zijn om de tegels te kunnen verwerken.

Bij een Anhydriet vloer wordt er een CM-meting uitgevoerd door Nova om het vochtpercentage te meten van de vloer.

De klant dient de vloer zelf 24 uur vóór aanvang van de legwerkzaamheden voor te strijken met het bijgeleverde voorstrijkmiddel, mits anders vermeld in de offerte. Let op; Een vachtroller wordt door ons niet meegeleverd. Een vachtroller is verkrijgbaar bij een bouwmaterialenhandel of Action.

Aandachtspunten vloerverwarming
De klant dient de vloerverwarming en/of warmtepomp minimaal 12 uur voordat gestart wordt met de legwerkzaamheden uit te schakelen.

Bij vloerverwarming is het ontzettend belangrijk dat het opstookprotocol (18.2) is afgerond. Tijdens het aanbrengen van de vloer (en eventuele voorstrijkmiddelen of egalisatielagen) moet de vloerverwarming of warmtepomp uit staan. De klant dient zelf bij de installateur te informeren hoe de warmtepomp uitgeschakeld kan worden.

BELANGRIJK: Indien één of meerdere punten niet zijn uitgevoerd voordat onze tegelzetters starten, kan het legwerk mogelijk niet doorgaan. Afhankelijk van onze planning zal het werk opnieuw ingepland worden. De kosten die zijn gemaakt omdat de tegelzetter(s) geen werk kunnen verrichten, worden bij de klant in rekening gebracht. Dit bedraagt per dag / per tegelzetter: € 400,00 exclusief 21% btw.

Prijs en nacalculatie
Nova hanteert een gemiddeld snijverliespercentage. Het aantal uiteindelijk gebruikte m2 tegels kan afwijken van de vooraf gemaakte berekening vanwege extra/minder snijverlies. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals: startpunt legwerk, aantal/scheve muren, breuk tijdens het legwerk. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.

Het kan voorkomen dat Nova wegens omstandigheden tegels bij dient te bestellen, deze worden bij de Klant in rekening gebracht. Ook kan het voorkomen dat er tegels over blijven. Elke order heeft een eigen batchkleur, om deze reden kunnen wij helaas geen tegels retour nemen. Meer informatie over het retourneren van tegels is te lezen in Artikel 10: Herroepingsrecht & Retourneren.

Extra werkzaamheden en producten die niet vermeld staan in de order, worden in overleg en na akkoord uitgevoerd en achteraf gefactureerd aan de Klant. Voor meer informatie zie Artikel 18.3: Prijsoverzicht.

Overig legwerk
Reclamaties worden uitsluitend binnen 14 werkdagen na oplevering van het tegelwerk in behandeling genomen. Stuur de reclamatie naar sales@nova.nl

Nova adviseert het legwerk te verrichten voordat de muren volledig zijn afgewerkt. Onze tegelzetters werken heel dicht langs de wanden, het is dus altijd mogelijk dat onze tegelzetters een lichte beschadiging maken aan wanden. Dit vormt geen probleem als de afwerking van de muren wordt gedaan nadat de tegels zijn verwerkt. Tegels kunnen netjes afgedekt worden met stucloper en zijn minder kwetsbaar dan een gestucte muur. Nova is niet aansprakelijk voor zeer lichte beschadigingen op afgewerkte muren. Uiteraard gaan wij voorzichtig te werk.

Bouwafval, verpakkingen, houten kratten/pallets, snijafval, tegels en overig afval dient de Klant zelf af te voeren.

Voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden voor orders met legwerk, zie Artikel 8. (Aan)betalingen.

Artikel 18.1: Protocol ondergrond

Scheuren en onregelmatigheden in de ondergrond
Indien scheuren en onregelmatigheden in de ondergrond worden aangetroffen dient onderzocht/overlegd te worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Minimale afwijkingen (kleine gaatjes van 1-2 mm diep) worden met verlijmen opgevuld, dit kan leiden tot meerwerk en meer lijmmaterialen. Wanneer de ondergrond erg slecht is, kan dit ertoe leiden dat er een egalisatie laag aangebracht moet worden. Bij grotere scheuren in de ondervloer geven wij geen garantie op het tegelwerk. Op deze punten is er altijd een risico op loslaten van het tegelwerk.

Eisen aan de ondergrond
De vlakheid van de ondervloer is van belang voor het betegelen van de vloer. Is deze niet goed dan is het moeilijk om kwalitatief een goede tegelvloer te plaatsen. Voor dekvloeren wordt standaard vlakheidsklasse 3 (tabel 3) gehanteerd. Deze geeft aan dat een afwijking van 6-10 mm op een lengte van 2 meter mogelijk mag zijn. Dit kun je meten door een rei op de vloer te leggen. Meet dan op meerdere punten de hoogteverschillen tussen de vloer en de rei. Indien de ondervloer niet aan onderstaande vlakheidsklasse 3 voldoet, kan het voorkomen dat er aanpassingen aan de ondervloer moeten plaatsvinden. Deze aanpassingen aan de ondervloer zijn niet in de prijs inbegrepen en hiervoor geldt een meerprijs. Tevens is het mogelijk dat het project vertraging oploopt.

Vlakheid volgens Nen 2747
Een zandcement vloer wordt door mensenhanden aangebracht met als onvermijdelijke consequentie dat er afwijkingen voorkomen in de vlakheid. Deze afwijkingen zijn genormeerd en vastgelegd in de Nen 2747.

BELANGRIJK: Twijfel je over de ondergrond? Neem dan contact op met Nova en stuur hierbij duidelijke foto’s van de ondergrond in de te betegelen ruimte(s). Natuurlijk willen we garant staan voor het allerbeste vakwerk, daarom vragen we je te voldoen aan bovenstaande kwaliteit eisen. Zo zorgen we samen voor een perfect eindresultaat. Wordt aan al deze voorwaarden voldaan en doen zich toch problemen voor? Dan garanderen wij uiteraard een oplossing.

Artikel 18.2: Opstookprotocol

Richtlijnen met betrekking tot het opstoken van de vloerverwarming:

 • Bij het verlijmen van de tegels dient tenminste 28 dagen gewacht te worden alvorens de vloerverwarming ingeschakeld mag worden (tijd die nodig is voor tegellijm om op aanvangssterkte te komen). LET OP: bij koude temperaturen kan deze periode langer duren.
 • Wanneer de vloerverwarming ingeschakeld wordt, dient de thermostaattemperatuur de eerste drie dagen ingesteld te worden op de omgeving/constructie-temperatuur.
 • Nadat de vloerverwarming drie dagen op omgeving/constructie-temperatuur heeft gedraaid, kan de thermosstaattemperatuur iedere 24 uur met één graden Celsius verhoogd worden totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
 • Bovenstaand advies is gebaseerd op een vloer die voorzien is van een eindafwerking middels keramische en/of natuursteen tegels, dit advies kan afwijken van het advies gegeven door installatiebedrijven.

Artikel 18.3: Prijsoverzicht.

In onderstaand overzicht staat helder opgesomd welke werkzaamheden wel of niet binnen de afgegeven prijs vallen, mits expliciet anders beschreven in de offerte.

Artikel 19: Kenmerken van natuursteen tegels en overige producten

Natuursteen tegels welke op dikte zijn gezaagd van bijvoorbeeld 3 cm kunnen onderling enkele mm naar boven of onder verschillen van dikte en maatvoering (± 10% met soms uitschieters naar boven of onder).

Wanneer tegels gekalibreerd worden is de maatafwijking in dikte minimaal, met uitzondering van alle hardsteen en leisteen tegels. Hierbij blijft een tolerantie van enkele mm (+3 mm of –3 mm) naar boven of onder mogelijk. Hoe groter de tegel, hoe groter de tolerantie kan zijn (+5 mm of -5 mm).

Natuursteen is niet altijd kleurvast. In het algemeen worden de meeste kalkhoudende soorten zoals leisteen en hardsteen buiten onder invloed van het UV-licht fletser van kleur. Van de zwarte steensoorten blijft alleen basalt, graniet black en leisteen op kleur.

Bij marmer, hardsteen, gres en kalksteen soorten, welke glanzend zijn gezoet, zal deze glans buiten verdwijnen na enige tijd. Bij graniet en basalt soorten zal deze glans nagenoeg gelijk blijven.

Desert Black is een geschuurde leisteen. Het is dus mogelijk dat het oppervlak schotelvormig kan zijn (door zijn natuurlijk reliëf).

Tegels en overige producten die zeer donker van kleur zijn, kunnen ‘s zomers zeer warm worden.

Bij o.a. zwarte leisteen tegels is er altijd kans dat enkele tegels onder invloed van ertsinsluiting tussen de leisteen lagen kunnen gaan oxideren. Enkele soorten waarbij dat kan gebeuren is bijvoorbeeld Mongoolse Lei Black, Natural Black, Autumn Grey en in zeer geringe mate mustang (dit is dan meestal PYRIET). Ook kunnen er witte kalkvlekken op voor komen.

Basalt tegels kunnen als gevolg van hun oorsprong luchtbolletjes met ertsinsluiting bevatten. Vooral bij vietnamees basalt kunnen er tegels zijn met kleine gaatjes die bruin zijn.

Tegels en overige producten met een gevlamd oppervlak hebben altijd vlambanen in het bewerkte oppervlak zitten. Ook kan het incidenteel voorkomen dat er nog enkele zaagsneden zichtbaar zijn (en haarscheuren t.g.v. verwarmen).

Graniet tegels en overige producten van graniet zijn zeer sterk zuigende soorten. Deze zullen doordat ze vocht opnemen kringen vertonen van vocht als ze droog zijn. Dit kan enkele jaren duren totdat ze helemaal verzadigd zijn.

Natuursteen tegels en overige producten kunnen altijd haarscheurtjes bevatten. Deze komen o.a. voor in vietnamees, chinees, belgisch hardsteen, chinees basalt en graniet gevlamd. Dit is inherent aan de steensoort.

Graniet tegels en basalt tegels en overige producten die gezoet zijn kunnen bij nat weer glad zijn.

Bij grote maten zoals 80x80 en 100x100 cm kunnen de oppervlaktes licht schotelvormig zijn. Dit komt omdat deze maten vanuit 2 zijden naar elkaar toe gezaagd worden en deze niet precies op elkaar uitkomen. Dit wordt dan egaal geschuurd waardoor de schotelvorming kan ontstaan. Dit komt vooral in chinese producten voor.

Gebruik op kalkhoudende soorten zoals o.a. marmer, travertin, kalksteen, kotah, desert black, natural black en chinees basalt geen zoutzuur. Hierdoor wordt de kleur zeer licht en kan het oppervlakte ruw worden.

Bij romaans en/of wildverbanden is het mogelijk dat de onderlinge maten in de getrommelde uitvoeringen qua bewerking en oppervlakte kunnen verschillen. Dit komt omdat de kleinere formaten machinaal getrommeld worden en de maten vanaf 40x40 hand getrommeld zijn. Hierdoor zijn de kleinere maten vaak matter van kleur en kunnen de kanten iets meer afgerond zijn.

Bij hardsteen of leisteen tegels en overige producten komt het vaak voor dat er aan de zijkant kleine stukjes of lichte beschadigingen zijn. Dit is inherent aan de kwaliteit van het gesteente en dient enigerlei te worden geaccepteerd. De Klant kan deze tegels te gebruiken voor het verzagen van snijstukken.

Bij leisteensoorten is het mogelijk dat na een vorstperiode schilfers los springen uit het oppervlak. Dit is een eigenschap van leisteen en dient te worden geaccepteerd. Dit geldt ook voor diverse flagstones.

Tegels en overige producten met een geschuurd, gepolijst en gezoet oppervlak zijn gevoelig voor krasvorming. Omdat bij het gebruik in de tuin vaak stenen onder de schoenzolen zitten en hierdoor beschadigingen in de vorm van krassen kunnen ontstaan.

Nova is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen ten opzichte van deze aangekochte producten.

Artikel 20: E-maildisclaimer

De informatie verzonden per e-mail, inclusief eventuele bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik of verspreiding van de informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan.

Wanneer een bericht ten onrechte ontvangen is, dient de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Het bericht, inclusief eventuele bijlage(n), dient verwijderd te worden uit het systeem van de ontvanger. Nova wijst erop dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.

Tevens is Nova niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie verzonden met een e-mailbericht, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van het e-mailbericht.

Nova staat er niet voor in dat de integriteit van berichten behouden is gebleven, noch dat een bericht niet is onderschept, niet vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden of vrij is van virussen. Een e-mailbericht dient daarom vóór openen op virussen te worden gecontroleerd.

Los van de in dit document genoemde voorwaarden behoudt de Klant de rechten die het op grond van de wet heeft. Nova behoudt zich het recht om wijzigingen en veranderingen aan te brengen.

Contactgegevens

Online
www.nova.nl
sales@nova.nl

Correspondentieadres NOVA t.a.v. Sales
Stationsstraat 162
5963 AC Hegelsom

Telefoon
(+31) (0)77 206 1401

BTW nr. NL860041220B01
KvK nr. 74826565

NOVA INTERIOR + EXTERIOR

Met vernieuwende materialen, exclusieve engineering en snelle levertijden maakt NOVA van elk traject een bijzondere reis. Wil je passie en bezieling toevoegen aan een project? Maak direct een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek in onze inspirerende showroom in Moergestel.

Bezoek onze showroom
De Sonman 35
5066 GJ Moergestel

Contact

Openingstijden

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • Zaterdag
 • Gesloten
 • 10.00 - 17.30u
 • 10.00 - 17.30u
 • 10.00 - 17.30u
 • 10.00 - 17.30u
 • 10.00 - 16.00u